Kosár

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a Termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő fél év, de legfeljebb egy év.

Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

A Termék hibája esetén az Ügyfél – választása szerint – a 10.1. pontban meghatározott kellékszavatossági, vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a Termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával, vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a Termék hibája jogszabály, vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Az Ügyfél ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Szerződés alapján a Szolgáltató jótállásra köteles. A fogyasztónak minősülő Ügyfél részére (a fogyasztó meghatározása a 9. fejezet első bekezdésében található) a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján a Szolgáltató egy év jótállást köteles biztosítani. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A Szolgáltató a számla mellé jótállási jegyet állít ki abban az esetben, ha a Termék nem rendelkezik a hazai márkaképviselet által kiállított jótállási jeggyel – tehát minden, a vonatkozó jogszabályok szerint tartós fogyasztási cikknek minősülő Termékhez csatolásra kerül jótállási jegy. Ennek ellenőrzése az Ügyfél feladata is. A jótállás a jótállási jegy és a számla együttes elvesztése esetén nem érvényesíthető! A kettő közül legalább az egyik megléte szükséges az ügyintézéshez.

Ha az Ügyfél a Termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, így például ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Az Ügyfél ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 10.1. és a 10.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Jogérvényesítési lehetőségek

Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

A Termék hibájának bejelentése

Amennyiben a megvásárolt Termékről a rendeltetésszerű használat közben a szavatossági/jótállási határidőn belül kiderül, hogy olyan rejtett hibával rendelkezik, amely feltételezhetően már a vásárlás pillanatában is fennállt (garanciális hiba), akkor az Ügyfél a Szolgáltató alábbi elérhetőségein teheti meg hibabejelentését:

Név: Trilextec Kft.

Levelezési cím: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A al. 2.

E-mail cím: info@techpoint.hu

Egyéb elérhetőség: https://techpoint.hu/kapcsolat/ (elektronikus kapcsolatfelvételi űrlap)

A hibás Termék visszajuttatása

A bejelentést követően a kollégánk haladéktalanul felkeresi az Ügyfelet annak egyeztetésére, hogy milyen módon kerüljön a hibás Termék visszaküldésre a Szolgáltató részére. Minden esetben az Ügyfél köteles gondoskodni a Termék visszajuttatásáról, amelynek költségét szintén az Ügyfél viseli. A költségek csökkentése érdekében a Szolgáltató lehetőséget biztosít a személyes visszajuttatásra. Amennyiben ez nem kivitelezhető, postai, vagy futár általi visszajuttatásra van lehetőség. Ennek megszervezése szintén az Ügyfél feladata.

A hibás Termékek bevizsgálása

A visszajuttatás után a Szolgáltató gondoskodik a Termék bevizsgálásáról, vitás esetben a szakvélemény elkészíttetéséről. A bevizsgálás, vagy szakvélemény eredménye egy konkrétan definiált hibaleírás, melyet a Szolgáltató továbbít a gyártó és az Ügyfél felé. Amennyiben a hiba a jótállási időszakon belül történt, akkor a szakvélemény költsége a Szolgáltatót terheli, amennyiben a jótállási időszakon túl, de a szavatossági időszakon belül történt a hiba, akkor a szakvélemény költsége az Ügyfelet terheli, és kizárólag azt követően kerül elkészítésre, amennyiben annak az Ügyfél felé kiközölt költségét az Ügyfél megfizeti a Szolgáltató részére. Amennyiben a szakvélemény igazolja a Termék rejtett hibáját, akkor a szakvélemény költségét a Szolgáltató átvállalja és visszatéríti az Ügyfélnek. Az ügyfélnek lehetősége van arra is, hogy a szakvéleményt maga készíttesse el a Szolgáltatótól függetlenül, és azt a Termékkel együtt becsatolja a Szolgáltató részére.

A bevizsgálás után az igazoltan „garanciális” hibás Termék javításáról, vagy annak lehetetlensége esetén a cseréjéről és az Ügyfélnek való eljuttatásáról a Szolgáltató gondoskodik, és az ezzel járó költségeket is a Szolgáltató viseli.

Amennyiben az elvégzett tesztek, illetve az esetleges szakvélemény alapján kiderül, hogy a Termék hibátlan, akkor a Szolgáltató beavatkozás nélkül visszajuttatja az Ügyfélnek. Amennyiben az derül ki, hogy a hiba nem „garanciális” jellegű, azaz rongálás, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, akkor a Termék javítására, vagy cseréjére csak akkor van mód, amennyiben annak költségét az Ügyfél megfizeti a Szolgáltató által közölt árajánlat alapján.

Panasz ügyintézés

Az Ügyfél a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Trilextec Kft.

Levelezési cím: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A al. 2.

E-mail cím: info@techpoint.hu

Egyéb elérhetőség: https://techpoint.hu/kapcsolat/ (elektronikus kapcsolatfelvételi űrlap)

Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatot nem tart fenn, ezért a panaszokat kizárólag a fenti elérhetőségeken lehet közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

Amennyiben az Ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye nem budapesti, akkor a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerinti békéltető testületek elérhetőségével kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alábbi weblapján tájékozódhat:

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

 • Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján: http://ec.europa.eu/odr

  Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 • Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

TECHPOINT Webáruház – Minden jog fenntartva

Barion kártyás fizetési lehetőségek