Kosár

Felhasználási feltételek

A Weboldal használata vásárlás nélkül

A Weboldal regisztráció, és vásárlás nélkül is használható az alábbiak szerint. A Weboldalon található kategóriák, és a Termékek böngészhetőek. A fotók, leírások alapján az Ügyfél tájékozódhat a különböző Termékek tulajdonságairól, paramétereiről, informálódhat a Weboldalon közzé tett akciókról, különleges ajánlatokról.

Értékelések, hozzászólások

A Termékekhez értékelést, véleményt írhat az Ügyfél, amennyiben előzőleg regisztrált, és az adott Terméket megvásárolta. Az értékelés, vélemény tartalmazhat pozitív, és negatív jellegű megítélést a Termékkel kapcsolatban.

Az értékelés, vélemény feltöltésével az Ügyfél elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és hozzájárul ahhoz, hogy ezt a tartalmat akár módosítva, moderálva, vagy lefordítva a Szolgáltató felhasználja promóciós, vagy bármely egyéb célra.

Moderációs alapelvek:

 • az Ügyfél kizárólag a Termék leírásával, tulajdonságaival, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos;
 • az értékelés, vélemény megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képeznek ez alól azon technikai jellegű idegen nyelvű kifejezések, illetve szakszavak, amelyek használata a köznyelvben elterjedt;
 • tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása;
 • az Ügyfél köteles az arra vonatkozó, megfelelő kategóriába feltölteni értékelését, véleményét;
 • az Ügyfél felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait;
 • az értékelésekben, véleményekben tilos reklámot, hirdetést, a Szolgáltató tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni;
 • az értékelés, vélemény az Szolgáltató Weboldalán információt kereső látogatók, ügyfelek tájékoztatására szolgál, a Szolgáltatóval történő kommunikációra nem használható. Erre a célra a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségeket kell használni.

A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult az Ügyfél értékelését, véleményét részben vagy egészben törölni.

Azon Ügyfelek, akik képeket, illetve videókat is feltöltenek az értékelésükkel együtt, az alábbiakat kötelesek betartani:

 • a feltöltött fájloknak azon termékkel kapcsolatos képet vagy videót kell tartalmazniuk, amelyekről az értékelést írták;
 • a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak erőszakos elemeket, felnőtt tartalmakat, vulgáris, sértő üzenetet, vagy olyan tartalmat, amely sértő lehet egy személy, vagy csoport számára faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, szexualitás orientáció, vagy politikai preferencia okán;
 • a feltöltött videó nem sértheti mások személyiségi jogait és szerzői jogait;
 • a videó nem tartalmazhat olyan elérhetőséget, megjelölést, amely kapcsolatba hozható a Szolgáltató tevékenységével megegyező weboldalakkal, vállalkozásokkal;

A fenti szabályrendszer megsértése esetén a Szolgáltató jogosult az Ügyfél képeit és videóját részben vagy egészben törölni.

Az értékelésekkel, véleményekkel kapcsolatban felmerülő bármely panasz, kifogás a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségeken jelezhető a Szolgáltató felé. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szabálysértő értékelést, véleményt törölje, valamint felfüggessze az érintett Ügyfél jogát az értékelések, vélemények készítésére vonatkozóan.

Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy az adott Termék minőségében és fő tulajdonságaiban megegyezik a Weboldalon szereplő az adott Termékhez kapcsolódó fényképpel és részletes leírással, azzal, hogy a Weblapon szereplő fotó illusztráció, ezért a Termék színárnyalatában, valamint kisebb részleteiben a Weblapon szereplő fotótól eltérhet.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Weboldal lapjai olyan hivatkozásokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólást, termékről írt véleményt) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából, vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

TECHPOINT Webáruház – Minden jog fenntartva

Barion kártyás fizetési lehetőségek