Kosár

Elállási információ

Az Ügyfél elállásának joga

Az e fejezetben foglaltak az Ügyfél tekintetében kizárólag olyan a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, tehát fogyasztónak minősülő személy.

Az elállás határideje, gyakorlásának módja

Az Ügyfél 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Szerződés teljesítése megkezdődött, Az Ügyfél jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a Szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az alábbiak szerint számítandó:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
 • termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi;
 • több Termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó Terméket átveszi;
 • több tételből vagy darabból álló Termék szolgáltatásakor azon a napon jár le, amelyen az Ügyfél, vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt, vagy darabot átveszi;
 • termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első Terméket.

Ha az Ügyfél az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, e-mailben, vagy a Weblapon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon) a jelen ÁSZF 2. fejezetében található elérhetőségek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az Ügyfelet a következő esetekben nem illeti meg az elállás joga:

 • A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően a felmondási jogát elveszíti;
 • Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak;
 • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett kérésére keresi fel az Ügyfelet sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően az Ügyfél a csomagolást felbontotta;
 • A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és az Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha az Ügyfél eláll ettől a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (befizetést), ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a Terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató számára a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt az Ügyfél elküldi a Terméket. A Termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli.

Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Az elállási joggal való visszaélés jogkövetkezményei

Amennyiben az Ügyfél rendszeresen, ismétlődő jelleggel, vagy jogellenesen visszaél az elállási jogával, akkor a Szolgáltató jogosult a továbbiakban megtagadni az Ügyféllel való mindennemű szerződéskötést, valamint jogosult az Ügyfelet véglegesen kitiltani a Weboldalról. A Szolgáltató az ilyen kitiltások során az Ügyfelet nevével, címével, telefonszámával, emailcímével, valamint IP címével, illetve az előbbiek valamely kombinációjával azonosítja. Amennyiben az Ügyfél a kitiltást úgy próbálja megkerülni, hogy alternatív személyes adatokat ad meg, és így köt a Szolgáltatóval újabb szerződést, akkor a Szolgáltató azt a létrejövő Szerződést semmisnek tekinti, és megteszi a szükséges jogi lépéseket.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációkor, vagy a vásárláskor megadott személyes adatok valódiságát rendkívüli esetekben (például a kitiltás megkerülésének, vagy nyilvánvalóan hamis adatok megadásának gyanúja esetén) ellenőrizze, illetve az Ügyfelet beazonosítsa. Az Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató rendkívüli esetben akár az Ügyfél személyazonosító okmányainak bemutatását is kérheti, ellenkező esetben a Szolgáltató megtagadhatja a szerződéskötést, illetve a megkötött Szerződéstől elállhat.

Minden olyan szerződés esetében, amikor az Ügyfél jogellenesen visszaél az elállási jogával, vagy úgy köt ismételten szerződést a Szolgáltatóval, hogy megkerüli a Weboldalról való kitiltást, akkor az Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltatónak okozott károkat, valamint a Szolgáltatónál felmerülő többlet ügyviteli és egyéb a visszaéléssel kapcsolatos költségeinek fedezetére visszaélésenként 50.000,- Ft kötbért számít fel a Szolgáltató, amelyet jogi úton érvényesít.

TECHPOINT Webáruház – Minden jog fenntartva

Barion kártyás fizetési lehetőségek