Kosár

Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF letöltése

1. Bevezetés

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Trilextec Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a techpoint.hu, illetve a www.techpoint.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (Ön, mint felhasználó, és/vagy mint vásárló, a továbbiakban: Ügyfél) között (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek) létrejövő jogviszonyt szabályozza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Weboldalon keresztül történik. A Weboldal használatához szükséges azon technikai, és egyéb tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Weboldalon elérhető tájékoztatások, információk, és adatok nyújtják. Az Ügyfél a Weboldal használatával tudomásul veszi és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2. A Szolgáltató

Név: Trilextec Kft.

Székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A al. 2. (NEM BOLT)

Levelezési cím: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A al. 2. (NEM BOLT)

Képviselő neve: Gáva Béla

Cégjegyzékszám: 01-09-307324

Bejegyző Bíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 26198192-2-41

Jegyzői nyilvántartási szám: XIII/13264/2017/B

E-mail cím: info@techpoint.hu

Telefon: +36-70/54-654-35

Egyéb elérhetőség: https://techpoint.hu/kapcsolat/ (elektronikus kapcsolatfelvételi űrlap)

3. A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: EVOLUTIONET Kft.

Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Telefonszám: +36-30/503-19-29

E-mail cím: info@domain-tarhely.net

4. A Weboldalon történő tevékenység

A Weboldalon jellemzően háztartási felhasználásra alkalmas, új állapotú, korábban használatba nem vett elektronikai cikkek (továbbiakban Termékek) értékesítése történik. A Termékek pontos köre, és a Termékek részletes adatai, leírásai, fotói a Weboldalon találhatóak meg.

5. Felhasználási feltételek

5.1. A Weboldal használata vásárlás nélkül

A Weboldal regisztráció, és vásárlás nélkül is használható az alábbiak szerint. A Weboldalon található kategóriák, és a Termékek böngészhetőek. A fotók, leírások alapján az Ügyfél tájékozódhat a különböző Termékek tulajdonságairól, paramétereiről, informálódhat a Weboldalon közzé tett akciókról, különleges ajánlatokról.

5.2. Értékelések, hozzászólások

A Termékekhez értékelést, véleményt írhat az Ügyfél, amennyiben előzőleg regisztrált, és az adott Terméket megvásárolta. Az értékelés, vélemény tartalmazhat pozitív, és negatív jellegű megítélést a Termékkel kapcsolatban.

Az értékelés, vélemény feltöltésével az Ügyfél elfogadja az alábbi moderációs alapelveket, és hozzájárul ahhoz, hogy ezt a tartalmat akár módosítva, moderálva, vagy lefordítva a Szolgáltató felhasználja promóciós, vagy bármely egyéb célra.

Moderációs alapelvek:

 • az Ügyfél kizárólag a Termék leírásával, tulajdonságaival, annak használatával kapcsolatos információkat oszthat meg. Konkrét megrendelés teljesítésével, kedvezményes ajánlatokkal összefüggő információk megosztása tilos;
 • az értékelés, vélemény megfogalmazása kizárólag magyar nyelven történhet, kivételt képeznek ez alól azon technikai jellegű idegen nyelvű kifejezések, illetve szakszavak, amelyek használata a köznyelvben elterjedt;
 • tilos a gyűlöletkeltésre, megfélemlítésre alkalmas kifejezések használata, valamint az ilyen témájú weboldalakra mutató linkek és hivatkozások megosztása;
 • az Ügyfél köteles az arra vonatkozó, megfelelő kategóriába feltölteni értékelését, véleményét;
 • az Ügyfél felel azért, hogy az általa közzétett információ valós, helyes, nem tartalmaz megtévesztő információkat, és nem sérti mások jogait;
 • az értékelésekben, véleményekben tilos reklámot, hirdetést, a Szolgáltató tevékenységével megegyező weboldalak, cégek elérhetőségét, valamint személyes adatokat közzétenni;
 • az értékelés, vélemény az Szolgáltató Weboldalán információt kereső látogatók, ügyfelek tájékoztatására szolgál, a Szolgáltatóval történő kommunikációra nem használható. Erre a célra a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségeket kell használni.

A fenti moderálási alapelvek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult az Ügyfél értékelését, véleményét részben vagy egészben törölni.

Azon Ügyfelek, akik képeket, illetve videókat is feltöltenek az értékelésükkel együtt, az alábbiakat kötelesek betartani:

 • a feltöltött fájloknak azon termékkel kapcsolatos képet vagy videót kell tartalmazniuk, amelyekről az értékelést írták;
 • a feltöltött fájlok nem tartalmazhatnak erőszakos elemeket, felnőtt tartalmakat, vulgáris, sértő üzenetet, vagy olyan tartalmat, amely sértő lehet egy személy, vagy csoport számára faji vagy etnikai származás, vallás, fogyatékosság, nem, kor, szexualitás orientáció, vagy politikai preferencia okán;
 • a feltöltött videó nem sértheti mások személyiségi jogait és szerzői jogait;
 • a videó nem tartalmazhat olyan elérhetőséget, megjelölést, amely kapcsolatba hozható a Szolgáltató tevékenységével megegyező weboldalakkal, vállalkozásokkal;

A fenti szabályrendszer megsértése esetén a Szolgáltató jogosult az Ügyfél képeit és videóját részben vagy egészben törölni.

Az értékelésekkel, véleményekkel kapcsolatban felmerülő bármely panasz, kifogás a jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott elérhetőségeken jelezhető a Szolgáltató felé. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szabálysértő értékelést, véleményt törölje, valamint felfüggessze az érintett Ügyfél jogát az értékelések, vélemények készítésére vonatkozóan.

5.3. Felelősség

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfél tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy az adott Termék minőségében és fő tulajdonságaiban megegyezik a Weboldalon szereplő az adott Termékhez kapcsolódó fényképpel és részletes leírással, azzal, hogy a Weblapon szereplő fotó illusztráció, ezért a Termék színárnyalatában, valamint kisebb részleteiben a Weblapon szereplő fotótól eltérhet.

Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a Weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Weboldal lapjai olyan hivatkozásokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatkezelési gyakorlatáért és más tevékenységéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat (például hozzászólást, termékről írt véleményt) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

5.4. Szerzői jogok

A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából, vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

6. A vásárlás és a szerződéskötés menete

6.1. Regisztráció és regisztráció nélküli vásárlás

Amennyiben az Ügyfél természetes személy, akkor a Weboldalon kizárólag akkor regisztrálhat és vásárolhat, ha a cselekvőképes és a 18. életévét már betöltötte, valamint érvényes magyarországi számlázási címet ad meg (célszerű azt, amelyiken jellemzően tartózkodni szokott).

A Weboldalon történő vásárláshoz nem kötelező regisztrálnia az Ügyfélnek. Ha az Ügyfél úgy dönt, hogy regisztrál, akkor ez esetben a rendszer tárolja a megadott felhasználói adatokat, ezzel azt a kényelmi funkciót biztosítja, hogy a későbbi vásárlások során azokat nem szükséges újra és újra megadni.

A regisztrációt az Ügyfél a Weboldal lapjainak fejlécén található „lakat” ikonra, vagy a láblécben található „Regisztráció” linkre kattintva kezdeményezheti. Az itt található adatlapon egy előzetes adatbekérőt szükséges kitölteni, amelyen egy valós e-mail címet, és egy választott jelszót kell megadni. A rendszer ezt követően azonnal bejelentkezteti az Ügyfelet, és a „Fiókom” oldalra érkezik, ahol a „Címek” és „Fiókadatok” hivatkozásra kattintva a személyes adatlapok kitöltése szükséges. A regisztráció, és a regisztráció nélküli vásárlás esetén az e-mail címen kívül az alábbi személyes adatokat kell az Ügyfélnek megadnia: vezetéknév, keresztnév, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám.

Az Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával, illetve a regisztráció nélküli vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Az Ügyfél az ÁSZF elfogadását, és az adatkezeléshez való hozzájárulását a Weboldalon rendszeresített két különálló jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg.

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Weboldal lapjainak fejlécén található „ember” ikonra, vagy a láblécben található „Címek” és „Fiókadatok” hivatkozásokra való kattintást követően elérhető adatlapokon van lehetőség. Ugyanitt a megrendelések adatait is megtekintheti az Ügyfél. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni, amelyet a fenti bekezdésben taglalt adatlapokon feltüntetett „Fiók törlése” hivatkozásra kattintva, vagy egy a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel tehet meg. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles haladéktalanul eltávolítani a rendszerből az Ügyfél felhasználói adatait. A törlés után az adatok visszaállítására többé nincs mód. A már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok nem kerülnek törlésre az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél a felelős. Amennyiben Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles haladéktalanul értesíteni a Szolgáltatót.

Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok mindig a valóságnak megfelelőek legyenek.

Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail cím használatával. A „Bejelentkezés vagy Regisztráció” oldalon az „Elfelejtett jelszó” hivatkozásra kattintással, majd az Ügyfél regisztrált e-mail címének megadásával a rendszer egy linket küld e-mailben, amelyre kattintva új jelszót adhat meg az Ügyfél.

6.2. Megrendelés

6.2.1. Tájékozódás a Termékek tulajdonságairól

A vásárolandó Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a Termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét Termék információs oldaláról lehet megismerni, valamint a Termék részletes tényleges tulajdonságait a Termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. A Szolgáltató által forgalmazott Termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítása az áruval együtt kerül megküldésre. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt a Terméket használatba veszi – jelezze a Szolgáltató felé, hogy haladéktalanul pótlásra kerüljön. A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a Termék a Weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik. Ha a vásárlás előtt az Termékkel kapcsolatban az Ügyfélnek kérdése merülne fel, akkor a jelen ÁSZF 2. pontjában, vagy a Weboldal „Kapcsolat” lapján található elérhetőségeken teheti fel kérdését a Szolgáltatónak.

6.2.2. Termékek ára

A vételár mindig a kiválasztott Termék mellett feltüntetett összeg, amely egyrészt minden esetben darabár, másrészt az általános forgalmi adót (és minden egyéb közterhet) szintén minden esetben tartalmazó bruttó ár. A Termékek vételára tartalmazza a csomagolás költségét, de nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A Termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A Weboldalról megrendelhető Termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékek vételárát semmilyen irányban nem befolyásolja. A megrendelés és a Termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni.

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a Termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a Terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

6.2.3. Termékek kiválasztása – Kosár használata

Megrendelés feladására a Weboldalon a Kosár használatával van lehetőség. Az Ügyfél kétféleképpen teheti a Kosárba a kiválasztott Termékeket: vagy a Termékek felsorolásait tartalmazó részeken a mutatóeszköz (pl. számítógépes egér) a Termék árára való ráillesztését követően megjelenő „Kosárba rakom” feliratra való kattintással, vagy az egyes Termékekre kattintást követően megjelenő, a Termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba rakom” gomb használatával. A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal lapjainak fejlécében található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes Termékek kívánt mennyisége, illetve az egyes Termékek előtt megjelenő „x” jelre kattintással törölhetőek a Termékek.

Az Ügyfél tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Szolgáltatótól kizárólag olyan Termékeket rendelhet meg, amelyek a Weboldalon szerepelnek.

Szolgáltató kijelenti, hogy a Weboldalon megjelenített Termékek a saját raktárkészlete erejéig a Szolgáltató tulajdonát képezik, azok jellemzően új állapotúak, per-, teher-, és igénymentes ingóságok. Amennyiben a Termék már nem új, vagy bontott csomagolással rendelkezik, az a tény külön a Termék elnevezésében, és/vagy adatlapján kifejezetten jelzésre kerül. Az Ügyfél tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített Termékek a szerződéskötés pillanatában nem minden esetben képezik a Szolgáltató tulajdonát, hanem amennyiben azok nincsenek raktáron, a Szolgáltató a beszállító partnereitől szerzi be a kiszállítás megkezdése előtt.

További speciális eset, ha a termék forgalomba hozatala csak egy későbbi időpontban fog megtörténni, de a Weboldalon már előrendelést lehet rá leadni. Ez esetben a Termékkel kapcsolatban nem a „Kosárba rakom” feliratú gomb jelenik meg, hanem az „Előrendelés” feliratú. Előrendelési lehetőség jellemzően elsősorban olyankor áll rendelkezésre, ha a Termék magyarországi disztribútora előre bejelenti egy Termék forgalomba hozatalát és a Szolgáltató lehetőséget biztosít rá, hogy azok az Ügyfelek, akik az első vásárlók között akarnak lenni már előzetesen lefoglalhassák a terméket. Ez esetben a forgalomba hozatal várható időpontját a Szolgáltató feltünteti a Termék adatlapján, és csak ezen időpontot követően kezdődik meg az előrendelések teljesítése, kiszállítása, amelynek pontos időpontjáról a Szolgáltató e-mailben értesíti az Ügyfelet. Másodsorban olyan esetben lehet előrendelést leadni egy Termékre, ha a Szolgáltató által importált Termék nincs a rendelés leadásának időpontjában raktárkészleten, és a Szolgáltató az előrendelés leadását követően intézkedik a Termék behozataláról.

6.2.4. A megrendelés feladásának lépései

Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintva egy többlépéses folyamatban jut el a megrendelés feladásáig, amelynek egyes lépései a következők:

 1. Bejelentkezés: amennyiben az Ügyfél regisztrált felhasználó, és még nem jelentkezett be, akkor felhasználónevének, vagy e-mail címének, valamint jelszavának megadását követően a láblécben található „Bejelentkezés” hivatkozásra kattintva jelentkezhet be. Ez esetben a 2. és 3. lépésben megadandó adatok a felhasználói fiókból automatikusan betöltődnek.
 2. Számlázási adatok: itt szükséges megadni az Ügyfél számlázási adatait. Amennyiben bejelentkezés nélkül történik a vásárlás, akkor minden mező üres, és a „csillag”-gal jelölt mezőket kötelező kitölteni. Amennyiben az Ügyfél bejelentkezett felhasználó, akkor a rendszer által tárolt felhasználói adatok megjelennek, azonban ha az Ügyfél észleli, hogy a tárolt adatok nem megfelelőek, vagy hiányosak, akkor bármely mezőt módosíthat ennél a lépésnél. A következő lépésre a „Tovább” gombra kattintva haladhat tovább.
 3. Szállítási adatok: itt szükséges megadni az Ügyfél házhoz szállítási adatait. Alapértelmezésben a Weboldal azt feltételezi, hogy a szállítási cím eltér a számlázási címtől, ezért a lap tetején található „Eltérő címre kéri a szállítást?” kérdés előtti jelölő négyzet be van jelölve. Amennyiben a szállítási cím megegyezik a számlázási címmel, akkor a jelölő négyzetre kattintva meg kell szüntetni a kijelölést, és a lap alján található „Tovább” gombra kattintva lehet továbbhaladni a következő lépésre. Amennyiben a szállítási cím eltér, és bejelentkezés nélkül történik a vásárlás, akkor minden mező üres, és a „csillag”-gal jelölt mezőket kötelező kitölteni. Bejelentkezett felhasználó tárolt szállítási adatai automatikusan megjelennek, de szükség esetén minden adat módosítható. Továbblépni szintén a lap alján található „Tovább” gombra kattintva lehetséges.
 4. Megrendelés áttekintése, és a szállítási mód kiválasztása: ezen a lapon az Ügyfél a megrendelés feladása előtt ellenőrizheti a megrendelni kívánt Termékeket és azok árát, valamint darabszámát. Ha bármilyen eltérést tapasztal az összesítőben feltüntetett adatok, és a vásárlási szándéka között a lap fejlécében található „Kosár” ikonra, vagy a lap alján lévő „Vissza a kosárhoz” gombra kattintva visszatérhet a Kosárhoz, és módosíthatja megrendelését. Szintén ezen az oldalon szükséges az Ügyfélnek kiválasztania a szállítási módot. A szállításról bővebb információt a jelen ÁSZF 7. fejezete tartalmaz. Ugyanennél a lépésnél adhatja meg az Ügyfél az esetlegesen kapott kupon kódját, a lap tetején lévő hivatkozásra kattintással. Ezt követően ismét a „Tovább” gombra való kattintással lehet továbblépni.
 5. Csomagpont, és fizetési mód választó: itt választhatja ki az Ügyfél a Pick-Pack Pontos és FOXPOST automatás szállítási mód esetén a csomagpont pontos helyét, ahol a megrendelését fel kívánja venni, valamint a fizetés módját. Banki átutalás választása esetén az Ügyfélnek külön kell intézkednie a számlavezető bankjánál, hogy elindítsa a megrendelés értékének átutalását a Szolgáltató bankszámlájára. Bankkártyás fizetési mód választása esetén a folyamat átirányításra kerül Barion Payment Zrt., mint fizetési szolgáltató honlapjára, majd a fizetés lebonyolítását követően visszairányítás történik a Szolgáltató Weboldalára. Utánvétes fizetési mód választása esetén az Ügyfélnek nincs további teendője. A megrendelés feladására akkor kerül sor, ha a lap alján lévő „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat” nyilatkozat, valamint az „Elolvastam és Elfogadom az Adatkezelési tájékoztatót” nyilatkozat előtti egy-egy jelölőnégyzetet bejelölte az Ügyfél, majd az ez alatt található „Megrendelés” gombra kattintás megtörténik.

A rendelés feladása tehát a „Megrendelés” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

6.2.5. Az adatbeviteli hibák javítása

Az Ügyfélnek lehetősége van a megrendelés minden lépésénél visszafordulnia, és a lap alján lévő „Vissza” gomb megnyomásával egy lépést visszalépni, így lehetősége van minden személyes adatát módosítani. Ezen kívül a megrendelt Termékek a lap fejlécében található „Kosár” ikonra, vagy a lap alján lévő „Vissza a kosárhoz” gombra kattintva a Kosárhoz való visszatérést követően módosíthatóak. A megrendelést a Szolgáltató Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi kötelező mezőt maradéktalanul kitöltötte. Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan töltötte ki, hibaüzenetet kap a Weboldalon.

6.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a Szolgáltató számítástechnikai rendszere haladéktalanul, automatikusan, e-mail útján jelzi az Ügyfél részére, mely rendszerüzenet tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termék(ek)et és annak/azok mennyiségét, a Termék(ek) árát, a szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. Ez az első e-mail tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett. Az Ügyfél tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy ez az első, automatikus e-mail még nem keletkezteti meg a Szerződést, csupán arra szolgál, hogy informálja az Ügyfelet arról, hogy a megrendelést a Szolgáltató megkapta, és megkezdte a feldolgozását.

A Szolgáltató ezt követően ellenőrzi az árukészletét, és amennyiben a megrendelt Termék készleten van, akkor egy második e-mailben igazolja vissza az Ügyfél részére a megrendelést. Amennyiben a Termék nincs készleten, akkor a Szolgáltató a megrendelés beérkezésétől számított legkésőbb 48 órán belül intézkedik a beszállító partner(ek)től való megrendeléséről, és ennek megtörténtekor igazolja vissza az Ügyfél részére a megrendelést a második e-mail kiküldésével. A Szolgáltató a második, egyben visszaigazoló e-mailjét mindkét előbbi esetben az Ügyfél megrendelésének beérkezését követő 48 órán belül megküldi az Ügyfél részére ugyanazzal az adattartalommal, mint ahogy az az első e-mailjében szerepel, kiegészítve azzal, hogy ez az üzenet a megrendelés visszaigazolása.

Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

Ha az Ügyfél a rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban hibát észlel, azt 1 munkanapon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

6.4. A szerződés létrejötte

A visszaigazoló (második) e-mail a Szolgáltató részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés (továbbiakban Szerződés) jön létre a Szolgáltató és az Ügyfél között. A Szerződés adásvétel jogcímen keletkezik.

A Szerződés megkötése magyar nyelven történik. A honlapon keresztül kötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, a Szolgáltató azt nem iktatja, utólagosan nem hozzáférhető. A Szolgáltató nem veti alá magát bármilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A Szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

6.5. A Szerződéstől való Szolgáltató általi elállás esetei

Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szerződéstől a Termékek Ügyfél általi átvételéig jogosult elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a szerződés tárgyát képező Terméket a Szolgáltató beszállítói nem tudják rendelkezésre bocsátani megfelelő időben. A jelen pontban foglalt elállás esetén a Szolgáltató jogosult, de nem köteles a Termék helyett a Termékkel megegyező tulajdonságú másik Terméket az Ügyfél részére felajánlani. Ha az Ügyfél a vételárat részben, vagy egészben már megfizette a Szolgáltató felé, akkor a Szolgáltató Szerződéstől való elállásának esetén az Ügyfél által megfizetett összegeket haladéktalanul, hiánytalanul visszafizeti az Ügyfélnek. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató az elállást nem köteles megindokolni.

7. Szállítási és fizetési feltételek

Az Ügyfél az alábbi szállítási módok közül választhat:

 1. Házhoz szállítás: az Ügyfél által megadott magyarországi szállítási címre a Sprinter Futárszolgálat Kft., vagy az Express One Hungary Kft. szállítja ki a megrendelt Termék(ek)et. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató kizárólag Magyarország területére vállal kiszállítást, így az Ügyfél csak magyarországi címet adhat meg. Amennyiben az Ügyfél Magyarországon kívüli címet ad meg, akkor a Szolgáltató visszautasítja a megrendelést. A Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a szállítás dátumáról, és időpontjáról. A házhoz szállítás átalánydíjas szolgáltatás, melynek díja egységesen bruttó 1800 Ft alkalmanként. Kiszállításra munkanapokon hétfőtől-péntekig 8:00-17:00 óra között van lehetőség. A csomag aktuális helyzetéről a Sprinter futárszolgálat www.sprinter.hu, illetve az Express One expressone.hu honlapján lehet tájékozódni a csomagazonosító megadásával. A futárszolgálattal nem lehet a szállítás pontos időpontját egyeztetni. Ha a futár a megadott címen nem talál senkit, akkor a második kézbesítés dátumáról és időpontjáról a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet. A szállítási határidő házhoz szállítás esetén 3-5 munkanap.
 2. Átvétel Pick-Pack Ponton: Az Ügyfél a megrendelés előtt kiválasztott magyarországi Pick-Pack Pont helyszínen veheti át a megrendelt árukat. A Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet, hogy mikortól áll rendelkezésre a Pick-Pack ponton a csomag átvételre. A Pick-Pack pontra történő kiszállítás díja átalánydíjas szolgáltatás, amelynek díja egységesen bruttó 880 Ft alkalmanként. A kiszállítás határideje 3-5 munkanap.
 3. Átvétel FOXPOST automatából: Az Ügyfél a megrendelés előtt kiválasztott magyarországi FOXPOST automatában veheti át a megrendelt árukat. A Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet, hogy mikortól áll rendelkezésre a csomagautomatában a csomagja. A FOXPOST automatába történő kiszállítás díja átalánydíjas szolgáltatás, amelynek díja egységesen bruttó 890 Ft alkalmanként. A kiszállítás határideje 3-5 munkanap.

Az előrendeléssel kosárba helyezett Termék(ek) kiszállítása a fentiekben megadottnál hosszabb határidővel történik, amelyről külön e-mailben értesíti a Szolgáltató az Ügyfelet. Importált Termék esetében a behozatali folyamat nagyobb időigénye miatt a Szolgáltató a Terméket 30 napon belül szállítja ki az Ügyfél részére.

A Weboldalon megrendelt Termék(ek)et a Szolgáltató az Ügyfélnek a második e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kiszállítás megkezdése előtt telefonos egyeztetést kezdeményezzen az Ügyféllel, abból a célból, hogy egy szóbeli visszaigazolást kérjen az Ügyféltől arról, hogy valóban megindulhat-e a kiszállítás az Ügyfél által megadott helyszínre. A Szolgáltató két alkalommal kísérli meg az Ügyfél telefonos felkeresését. Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltató által kezdeményezett telefonos kapcsolatfelvétel nem sikerül, és az Ügyfél sem hívja vissza a Szolgáltatót, akkor a Szolgáltató nem indítja el a Termék kiszállítását. A Szolgáltató ezt követően e-mail üzenetben tájékoztatja az Ügyfelet a telefonos kapcsolatfelvétel sikertelenségéről, és arról, hogy a kiszállítást addig nem indítja meg, amíg a telefonos egyeztetés nem sikerül.

Minden 30.000.- Ft kosárérték feletti megrendelés esetén a kiszállítás díjmentes akár házhoz szállítást kért az Ügyfél, akár Pick-Pack pontra, akár FOXPOST automatába.

A csomag, illetve Termék átvételekor az Ügyfél köteles megvizsgálni, hogy a Termék sérülésmentes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, a Terméken, az Ügyfél kérheti a futártól, illetve az átvételi ponton eljáró átadótól jegyzőkönyv felvételét, mert a Termék átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a Termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően az Ügyfél kizárólag elállási jogával élhet, ezért ezt követően a Szolgáltató utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el. Csomagautomatában való átvételt követően az Ügyfél 1 munkanapon belül köteles jelezni az esetleges sérüléseket a Szolgáltató elérhetőségeire, ezen határidőt követően a Szolgáltató mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el.

Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a Termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a Termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!

Az Ügyfél az alábbi fizetési módok közül választhat:

 1. Utánvétes fizetés: az Ügyfél a házhoz szállítási címen a futárszolgálat kollégája részére, továbbá a Pick-Pack Ponton fizethet készpénzzel, vagy bankkártyával a csomag átvételét közvetlenül megelőzően. FOXPOST automatából történő csomagfelvételkor kizárólag bankkártyás fizetés lehetséges. A Szolgáltató maximum 150.000,- Ft értékhatárig biztosít lehetőséget az Ügyfél részére utánvétes fizetésre. A megrendelés ezen értékhatár fölötti részét az Ügyfél kizárólag előre utalással fizetheti meg a Szolgáltató felé. Egyben a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben utánvétes fizetési módot választ az Ügyfél, és a megrendelés összértéke meghaladja a 80.000,- Ft-ot, akkor a megrendelés teljesítésének megkezdése előtt előleget kérhessen be az Ügyféltől. Az előleg esetleges szükségességéről a megrendelést visszaigazoló email megküldésétől számított 1 munkanapon belül e-mail üzenetben értesíti az Ügyfelet a Szolgáltató.
 2. Előre utalás: az Ügyfél haladéktalanul köteles gondoskodni, hogy a saját bankszámlájáról a Szolgáltató Raiffeisen Banknál vezetett 12010453-01620255-00100006 számú bankszámlája felé az átutalás megtörténjen. A Szolgáltató a megrendelés feldolgozását kizárólag az átutalás beérkezését követően indítja meg. Az Ügyfél köteles megadni az átutalás közleményében a rendelés azonosító számát. Amennyiben a megrendelés teljes ellenértéke nem érkezik be a Szolgáltató bankszámlájára a megrendelést követő munkanap 15 óráig, a Szolgáltató törli a megrendelést, és a Szerződéstől eláll.
 3. Online bankkártyás fizetés: a megrendelés elküldése előtt az Ügyfél a Barion Payment Zrt., mint fizetési szolgáltató honlapjára való átirányítást követően online fizethet bankkártyájával, vagy hitelkártyájával, és ezek adatait is közvetlenül a fizetési szolgáltatónak adja meg. Tekintettel arra, hogy az online fizetés nem a Szolgáltató Weboldalán történik, így a Szolgáltató a bankkártya, hitelkártya adatait nem tárolja.

8. Számlázás

A Szolgáltató kizárólag papír alapú számlát állít ki az Ügyfél részére. Az Ügyfél a megrendelés teljesítésekor, azaz az átvételkor a Termékhez csatolva kapja meg a vásárlás igazolására szolgáló számlát. Amennyiben az Ügyfélnek bármilyen egyedi igénye van a számlázással kapcsolatban, például több Termék megrendelése esetén termékenként külön szeretne számlát kapni, akkor azt a megrendelés feladása előtt a „Szállítási adatok” lapon a „Rendelés jegyzetek” adatmezőbe írja meg a Szolgáltató részére.

9. Az Ügyfél elállásának joga

Az e fejezetben foglaltak az Ügyfél tekintetében kizárólag olyan a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje, tehát fogyasztónak minősülő személy.

9.1. Az elállás határideje, gyakorlásának módja

Az Ügyfél 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a Szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Szerződés teljesítése megkezdődött, Az Ügyfél jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a Szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az alábbiak szerint számítandó:

 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a Szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
 • termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a Terméket átveszi;
 • több Termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó Terméket átveszi;
 • több tételből vagy darabból álló Termék szolgáltatásakor azon a napon jár le, amelyen az Ügyfél, vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt, vagy darabot átveszi;
 • termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen az Ügyfél, vagy az Ügyfél által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első Terméket.

Ha az Ügyfél az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, e-mailben, vagy a Weblapon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon) a jelen ÁSZF 2. fejezetében található elérhetőségek valamelyikére. Ebből a célból felhasználhatja a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletében található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Az Ügyfél határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az Ügyfelet a következő esetekben nem illeti meg az elállás joga:

 • A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően a felmondási jogát elveszíti;
 • Olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen az Ügyfél személyére szabtak;
 • Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi, vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • Olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett kérésére keresi fel az Ügyfelet sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 • Lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően az Ügyfél a csomagolást felbontotta;
 • A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és az Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

9.2. Az elállás/felmondás joghatásai

Ha az Ügyfél eláll ettől a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást (befizetést), ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a Terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az Ügyfél köteles a Szolgáltató számára a Terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt az Ügyfél elküldi a Terméket. A Termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli.

Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

9.3. Az elállási joggal való visszaélés jogkövetkezményei

Amennyiben az Ügyfél rendszeresen, ismétlődő jelleggel, vagy jogellenesen visszaél az elállási jogával, akkor a Szolgáltató jogosult a továbbiakban megtagadni az Ügyféllel való mindennemű szerződéskötést, valamint jogosult az Ügyfelet véglegesen kitiltani a Weboldalról. A Szolgáltató az ilyen kitiltások során az Ügyfelet nevével, címével, telefonszámával, emailcímével, valamint IP címével, illetve az előbbiek valamely kombinációjával azonosítja. Amennyiben az Ügyfél a kitiltást úgy próbálja megkerülni, hogy alternatív személyes adatokat ad meg, és így köt a Szolgáltatóval újabb szerződést, akkor a Szolgáltató azt a létrejövő Szerződést semmisnek tekinti, és megteszi a szükséges jogi lépéseket.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrációkor, vagy a vásárláskor megadott személyes adatok valódiságát rendkívüli esetekben (például a kitiltás megkerülésének, vagy nyilvánvalóan hamis adatok megadásának gyanúja esetén) ellenőrizze, illetve az Ügyfelet beazonosítsa. Az Ügyfél tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltató rendkívüli esetben akár az Ügyfél személyazonosító okmányainak bemutatását is kérheti, ellenkező esetben a Szolgáltató megtagadhatja a szerződéskötést, illetve a megkötött Szerződéstől elállhat.

Minden olyan szerződés esetében, amikor az Ügyfél jogellenesen visszaél az elállási jogával, vagy úgy köt ismételten szerződést a Szolgáltatóval, hogy megkerüli a Weboldalról való kitiltást, akkor az Ügyfél köteles megtéríteni a Szolgáltatónak okozott károkat, valamint a Szolgáltatónál felmerülő többlet ügyviteli és egyéb a visszaéléssel kapcsolatos költségeinek fedezetére visszaélésenként 50.000,- Ft kötbért számít fel a Szolgáltató, amelyet jogi úton érvényesít.

10. Szavatosság és jótállás

10.1. Kellékszavatosság

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a Termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő fél év, de legfeljebb egy év.

Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a Terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

10.2. Termékszavatosság

A Termék hibája esetén az Ügyfél – választása szerint – a 10.1. pontban meghatározott kellékszavatossági, vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a Termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával, vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy a Termék hibája jogszabály, vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Az Ügyfél ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

10.3. Jótállás

Hibás teljesítés esetén a Szerződés alapján a Szolgáltató jótállásra köteles. A fogyasztónak minősülő Ügyfél részére (a fogyasztó meghatározása a 9. fejezet első bekezdésében található) a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján a Szolgáltató egy év jótállást köteles biztosítani. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A Szolgáltató a számla mellé jótállási jegyet állít ki abban az esetben, ha a Termék nem rendelkezik a hazai márkaképviselet által kiállított jótállási jeggyel – tehát minden, a vonatkozó jogszabályok szerint tartós fogyasztási cikknek minősülő Termékhez csatolásra kerül jótállási jegy. Ennek ellenőrzése az Ügyfél feladata is. A jótállás a jótállási jegy és a számla együttes elvesztése esetén nem érvényesíthető! A kettő közül legalább az egyik megléte szükséges az ügyintézéshez.

Ha az Ügyfél a Termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, így például ha a hibát:

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza);
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása;
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás;
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Az Ügyfél ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a 10.1. és a 10.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

11.1. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése

11.1.1. A Termék hibájának bejelentése

Amennyiben a megvásárolt Termékről a rendeltetésszerű használat közben a szavatossági/jótállási határidőn belül kiderül, hogy olyan rejtett hibával rendelkezik, amely feltételezhetően már a vásárlás pillanatában is fennállt (garanciális hiba), akkor az Ügyfél a Szolgáltató alábbi elérhetőségein teheti meg hibabejelentését:

Név: Trilextec Kft.

Levelezési cím: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A al. 2.

E-mail cím: info@techpoint.hu

Egyéb elérhetőség: https://techpoint.hu/kapcsolat/ (elektronikus kapcsolatfelvételi űrlap)

11.1.2. A hibás Termék visszajuttatása

A bejelentést követően a kollégánk haladéktalanul felkeresi az Ügyfelet annak egyeztetésére, hogy milyen módon kerüljön a hibás Termék visszaküldésre a Szolgáltató részére. Minden esetben az Ügyfél köteles gondoskodni a Termék visszajuttatásáról, amelynek költségét szintén az Ügyfél viseli. A költségek csökkentése érdekében a Szolgáltató lehetőséget biztosít a személyes visszajuttatásra. Amennyiben ez nem kivitelezhető, postai, vagy futár általi visszajuttatásra van lehetőség. Ennek megszervezése szintén az Ügyfél feladata.

11.1.3. A hibás Termékek bevizsgálása

A visszajuttatás után a Szolgáltató gondoskodik a Termék bevizsgálásáról, vitás esetben a szakvélemény elkészíttetéséről. A bevizsgálás, vagy szakvélemény eredménye egy konkrétan definiált hibaleírás, melyet a Szolgáltató továbbít a gyártó és az Ügyfél felé. Amennyiben a hiba a jótállási időszakon belül történt, akkor a szakvélemény költsége a Szolgáltatót terheli, amennyiben a jótállási időszakon túl, de a szavatossági időszakon belül történt a hiba, akkor a szakvélemény költsége az Ügyfelet terheli, és kizárólag azt követően kerül elkészítésre, amennyiben annak az Ügyfél felé kiközölt költségét az Ügyfél megfizeti a Szolgáltató részére. Amennyiben a szakvélemény igazolja a Termék rejtett hibáját, akkor a szakvélemény költségét a Szolgáltató átvállalja és visszatéríti az Ügyfélnek. Az ügyfélnek lehetősége van arra is, hogy a szakvéleményt maga készíttesse el a Szolgáltatótól függetlenül, és azt a Termékkel együtt becsatolja a Szolgáltató részére.

A bevizsgálás után az igazoltan „garanciális” hibás Termék javításáról, vagy annak lehetetlensége esetén a cseréjéről és az Ügyfélnek való eljuttatásáról a Szolgáltató gondoskodik, és az ezzel járó költségeket is a Szolgáltató viseli.

Amennyiben az elvégzett tesztek, illetve az esetleges szakvélemény alapján kiderül, hogy a Termék hibátlan, akkor a Szolgáltató beavatkozás nélkül visszajuttatja az Ügyfélnek. Amennyiben az derül ki, hogy a hiba nem „garanciális” jellegű, azaz rongálás, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, akkor a Termék javítására, vagy cseréjére csak akkor van mód, amennyiben annak költségét az Ügyfél megfizeti a Szolgáltató által közölt árajánlat alapján.

11.2. Panasz ügyintézés

Az Ügyfél a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Trilextec Kft.

Levelezési cím: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A al. 2.

E-mail cím: info@techpoint.hu

Egyéb elérhetőség: https://techpoint.hu/kapcsolat/ (elektronikus kapcsolatfelvételi űrlap)

Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatot nem tart fenn, ezért a panaszokat kizárólag a fenti elérhetőségeken lehet közölni.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

11.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2131

Fax: +36 1 488 2186

Amennyiben az Ügyfél lakóhelye, vagy tartózkodási helye nem budapesti, akkor a lakóhely, illetve tartózkodási hely szerinti békéltető testületek elérhetőségével kapcsolatban a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alábbi weblapján tájékozódhat:

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

 • Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján: http://ec.europa.eu/odrEhhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.
 • Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

12. Záró rendelkezések

A Szolgáltató Weboldala Linux/Apache2/PHP/WordPress alapokon működő információs rendszer, amelynek biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy a Weboldal elérésére használt számítástechnikai eszközein (számítógép, laptop, tablet, stb.) mindig használjon vírus-, és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, rendszeresen telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki lehetőségeinek, és korlátainak ismeretét, és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

A Weboldal szolgáltatásait igénybe vevő Ügyfelek tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal az Ügyfél tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja. Természetesen a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, a tárhelyet és a Weboldalt szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik.

A Szolgáltató Weboldalán kizárólag a háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben az Ügyfél által feladott megrendelésben foglalt mennyiségek meghaladják a háztartásban használatos normát, akkor Szolgáltató egyoldalúan elállhat a szerződéstől.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról az Ügyfeleket a Weboldal felületén keresztül tájékoztatja. A módosítást követően a Weboldal használatának feltétele, hogy az Ügyfél a Weboldalon biztosított módon azokat kifejezetten elfogadja.

Budapest, 2020. április 17.

1. számú melléklet

Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés

A jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) a Trilextec Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett techpoint.hu, illetve a www.techpoint.hu weboldal (továbbiakban: Weboldal) felhasználása, valamint a Weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások igénybe vétele során történő adatkezelésekkel kapcsolatos elveket, és eljárásokat írja le a Weboldalt látogató, felhasználó, és a Weboldalon vásárló természetes személyek (ezek együttesen a továbbiakban: Érintettek) számára.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban GDPR), valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban Info tv.) megfelelő adatkezelési gyakorlat szerint járjon el. Ezzel együtt az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely ezen elvárást maximálisan biztosítja.

2. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Név: Trilextec Kft.

Székhely: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A al. 2.

Levelezési cím: 1136 Budapest, Tátra utca 5/A al. 2.

E-mail cím: info@techpoint.hu

Telefon: +36-70/54-654-35

Egyéb elérhetőség: https://techpoint.hu/kapcsolat/ (elektronikus kapcsolatfelvételi űrlap)

3. Az adatkezelés esetei, jogalapja, célja, időtartama, és a kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az Érintett adatait minden esetben közvetlenül az Érintettől szerzi be, az alábbi esetekben:

Felhasználói regisztráció esetén:

 • Kezelt adatok:
  • Vezetéknév, keresztnév
  • Számlázási cím
  • Szállítási cím
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Megrendelések adatai
  • IP cím
 • Adatkezelés célja:
  • Az Érintett részére kényelmi szolgáltatás nyújtása az adatok előzetes tárolásával annak érdekében, hogy a későbbi megrendelések leadásánál ne legyen szükséges újra-, és újra kitölteni ezeket az adatmezőket, így gyorsabbá téve a megrendelést. A regisztrált felhasználói fiók további kényelmi szolgáltatása, hogy az Érintett követheti a megrendelései állapotának változásait, és láthatja korábbi megrendeléseit.
  • Az IP cím esetén a cél az adatvédelmi biztonság fokozása, az esetlegesen a fiókba való illetéktelen belépések kiszűrésére
 • Adatkezelés jogalapja:
  • az Érintett önkéntes hozzájárulása
  • az IP cím esetén az Adatkezelő jogos érdeke az adatbiztonság fenntartása érdekében
 • Adatkezelés időtartama: az adatokat a fiók törléséig tároljuk. A fiók törlését a Weboldalon bejelentkezés után a „Fiókom” oldalon található hivatkozásra kattintással az Érintett önállóan elvégezheti, vagy az Adatkezelőnek e-mailben küldött kérelmére az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 2 (azaz kettő) munkanapon belül törli.

A Weboldalon történő vásárlás esetén:

 • Kezelt adatok:
  • Vezetéknév, keresztnév
  • Számlázási cím
  • Szállítási cím
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Megjegyzés mezőben tovább adatok adhatók meg a kiszállítás elősegítése érdekében
  • IP cím
 • Adatkezelés célja:
  • Az Adatkezelő, és az Érintett között létrejött szerződés teljesítése
  • Számlázás
  • Házhoz szállítás választása esetén a kiszállítás teljesítése
  • Az IP cím esetén a cél az Érintett pontosabb beazonosítása
 • Adatkezelés jogalapja:
  • A szerződés teljesítésének időpontjáig az Adatkezelő és az Érintett között létrejött szerződés
  • A szerződés teljesítését követően a számlázási adatok (vezetéknév, keresztnév, számlázási cím) tekintetében a 2000. évi C. törvény a számvitelről (továbbiakban Számviteli törvény)
  • Szintén a szerződés teljesítését követő időszakban az összes megadott adatra vonatkozólag egy esetleges jogérvényesítés érdekében az Adatkezelő jogos érdeke
 • Adatkezelés időtartama:
  • A szerződés jogalapján a szerződés teljesítésének időpontjáig
  • A számlákat (és az ezeken szereplő számlázási adatokat, azaz a vezetéknevet, keresztnevet, és számlázási címet) a Számviteli törvény alapján 8 (azaz nyolc) éves időtartamig őrizzük meg
  • A szerződés teljesítését követően a jogos érdek jogalapján az Érintett által megadott összes adatot az általános polgári jogi elévülési ideig, azaz 5 (azaz öt) évig

A hírlevélre való feliratkozás esetén:

 • Kezelt adatok:
  • Vezetéknév, keresztnév
  • E-mail cím
 • Adatkezelés célja: az Érintett részére közvetlen üzletszerzési célú megkeresések küldése. Ennek során az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a Weboldalon megjelenő új termékekről, különleges ajánlatokról, akciókról.
 • Adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama: az adatokat a leiratkozásig tároljuk. A hírlevélről való leiratkozást az Érintett önállóan elvégezheti, amennyiben a kiküldött hírlevél láblécében megjelenő „Leiratkozás” hivatkozásra kattint, illetve az Adatkezelőnek e-mailben küldött kérelmére az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 2 (azaz kettő) munkanapon belül leiratkoztatja az Érintettet a listáról.

Jótállási, és fogyasztóvédelmi panaszok esetén:

 • Kezelt adatok:
  • Vezetéknév, keresztnév
  • E-mail cím
  • Telefonszám
  • Levelezési cím (amennyiben az Érintett postai levélben keresi fel az Adatkezelőt)
 • Adatkezelés célja: az Érintett jótállási, vagy fogyasztóvédelmi panaszainak kezelése.
 • Adatkezelés jogalapja: a 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (továbbiakban Fogyasztóvédelmi törvény)
 • Adatkezelés időtartama: a Fogyasztóvédelmi törvény alapján 5 (azaz öt) évig.

4. Az adatok továbbítása és feldolgozása

Az adatok kezelése során az Adatkezelő adatfeldolgozókat (továbbiakban Adatfeldolgozó) vesz igénybe, akik részére az Érintettek adatai közül szigorúan csak a feladatuk ellátáshoz legszükségesebbek kerülnek továbbításra.

Az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozóknak továbbít adatokat:

Név Cím Tevékenység Továbbított adatok köre

Evolutionet Kft.

7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.

Tárhely szolgáltatás

Minden a Weboldalon megadott adat

Sprinter Futárszolgálat Kft.

1097 Budapest, Táblás utca 39.

Szállítás

Vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám

Express One Hungary Kft.

1239 Budapest, Európa utca 12.

Szállítás

Vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám

FOXPOST ZRT.

3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Szállítás

Vezetéknév, keresztnév, szállítási cím, e-mail cím, telefonszám

Faktor Plusz 2002 Kft.

2120 Dunakeszi, Fő út 168.

Könyvelés

Vezetéknév, keresztnév, számlázási cím

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

Hírlevélküldés

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Google Ireland Ltd

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Webhely látogatási statisztika és internetes hirdetés

Az Érintett Weboldalon történő viselkedésével kapcsolatos adatok (meglátogatott aloldalak, oldalakon eltöltött idő, stb.)

Facebook Ireland Limited

4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

Internetes hirdetés

Hirdetésekkel kapcsolatos felhasználói aktivitási adatok

Online Comparison Shopping Kft.

1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

„Megbízható Bolt Program”-hoz kapcsolódó visszajelzés igénylése vásárlói elégedettség felmérése céljából

E-mail cím

Az Érintett adatait az Adatkezelő harmadik személynek, illetve harmadik országba nem továbbítja, azok kizárólag a Szolgáltató kezelésében maradnak.

5. Cookie adatkezelés

Az Adatkezelő a Weboldal testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény, továbbá ezen felhasználói élmény folyamatos fejlesztése érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagokat, ún. cookie-kat (sütiket) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a Weboldal, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Érintett által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a Weboldalon tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a Weboldal használatára vonatkozó technikai adatokat (például a kosár tartalmát, az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat. A cookie-k tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogramra és számítógépre vonatkoznak, így a cookie-k beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani.

A Weboldal egyben az első látogatáskor lehetőséget biztosít az Érintett által használt számítógépen, és böngészőben arra is, hogy egy a Weboldal alján felugró ablakban hozzájáruljon, vagy elutasítsa az Adatkezelő Weboldala által használt cookie-k alkalmazását. Az előbbi úgynevezett cookie nyilatkozat megtételével a Weboldal automatikusan engedélyezi, vagy tiltja az Érintett döntésének megfelelően a cookie-k használatát saját magára vonatkozóan, így nem szükséges a böngésző programban elvégezni a beállítást. A Weboldal felhasználása során folyamatosan elérhető a képernyő alján, középen egy fül, amelyre kattintva az Érintett bármikor módosíthatja a sütik elfogadásával kapcsolatos döntését.

Az Érintett tudomásul veszi, hogy a cookie-k kikapcsolásával a Weboldal üzemeltetője nem tudja garantálni a Weboldal valamennyi funkciójának megfelelő működését és a Weboldal teljes körű használatát.

6. Az Érintettek jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az Érintettet a személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

 • Tájékoztatáshoz való jog (Info tv. 20. §, GDPR 13. cikk): az Érintetteknek joga van a tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában megfogalmazott tájékoztatáshoz. Az ilyen jellegű adatszolgáltatást az Adatkezelő díjmentesen teljesíti, kivéve, ha a kérelem megalapozatlan, túlzó vagy ismétlődő.
 • Hozzáféréshez való jog (Info tv. 15. §, GDPR 15. cikk): az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
  • Személyes adatok másolatának egy példánya (további példányok díj ellenében)
  • Adatkezelés célja
  • Adatok kategóriái
  • Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
  • Adatátvétel esetén a forrásra vonatkozó információkat
  • Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
  • Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
  • Adatok tárolásának időtartama, annak szempontjai
  • Érintett jogai
  • Felügyeleti hatósághoz panasz benyújtásának joga
 • Helyesbítés kérése (Info tv. 17. § (1) bekezdés, GDPR 16. cikk): az Érintettnek joga van jelezni, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és megadhatja a helyes adatait. Amennyiben az Érintett regisztrált felhasználó, akkor a Weboldalon a fiókjában saját maga helyesbítheti a nevét, számlázási-, és szállítási címét, e-mailcímét, és telefonszámát. Egyéb esetekben az Adatkezelőnek küldött postai, vagy elektronikus levél formájú kérelemben folyamodhat a helyesbítésért, amely alapján az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, lehetőleg haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 5 (azaz öt) munkanapon belül elvégzi a módosítást.
 • Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (Info tv. 17. § (2) és (4) bekezdés, GDPR 17. cikk): az Érintett bármikor kérheti adatai törlését, amennyiben az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
  • az adatkezelés célja kiüresedett, már nincs szükség az adatra;
  • érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek emiatt megszűnik a jogalapja;
  • érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;
  • jogellenes adatkezelés;
  • jogi kötelezettség teljesítése céljából.

  Az Adatkezelő az elérhető technológia, és a költségek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy az Érintett személyes adatainak minden hivatkozása, példánya törlődjön. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az Érintett adata „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból. A törlést az írásos kérelem beérkezésétől számított 5 (azaz öt) munkanapon belül elvégzi az Adatkezelő. A törlést követően az adatok nem visszaállíthatók. A törlés joga alól kivételt képeznek az olyan esetek, amikor jogszabályi kötelezettség, vagy jogi igények érvényesítése miatt szükséges a további adatkezelés. Ezen esetekben az adatokat az Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog (Info tv. 9. §, GDPR 18. cikk): az alábbi esetekben az Érintett kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását:
  • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését;
  • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintettnek viszont szüksége van rá jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és az adatkezelőnél még tart a vizsgálat.

  A korlátozás alatt álló adatokat az Adatkezelő kizárólag tárolhatja, azokon más adatkezelést nem végezhet, csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával.

 • Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az Érintettnek joga van a rá vonatkozóan adatokat tagoltan, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapni, ezt az adatállományt jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, illetve kérheti az Adatkezelőtől az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz (ha ez technikailag megvalósítható).
 • Tiltakozáshoz való jog (Info tv. 21. §, GDPR 21. cikk): az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen az alábbi esetekben:
  • közérdekű/közhatalmi és az érdekmérlegelésen alapuló jogalap esetében;
  • közvetlen üzletszerzési cél esetén;
  • közvetlen üzletszerzési célú profilalkotás keretében.

  Az Adatkezelő a tiltakozást megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás megalapozott, az Adatkezelő az adatkezelést azonnal megszünteti, kivéve kényszerítő erejű jogos indok és a jogi igények érvényesítése esetén.

 • Automatizált döntéshozatallal és a profilalkotással kapcsolatos jog:

  Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy ne terjedjen ki rá a kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotáson is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve jelentős mértékben érintené. Az érintett ilyen esetben jogosult emberi beavatkozást kérni, az álláspontját kifejezni, és a döntéssel szemben kifogást benyújtani.

Az Érintett a fent felsorolt jogainak gyakorlása érdekében postai, vagy elektronikus úton írásban nyújthatja be kérelmét, amelyre az Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb egy hónapon belül belül írásban válaszol ugyanazon a csatornán, amelyen az Érintett őt megkereste, kivéve akkor, ha ezt az Érintett másképp kéri.

7. A jogérvényesítés lehetőségei

Az Adatkezelő arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket közvetlenül az Érintettel békés úton rendezze. Az Adatkezelő az Érintettek részére a jelen Adatkezelési tájékoztató 2. pontjában felsorolt elérhetőségein biztosít erre lehetőséget.

Amennyiben a fentiek nem vezetnek eredményre az Érintett az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 • Az Érintett jogosult panaszával az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36-1/391-1400, Telefax: +36-1/391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni.
 • Az Érintett jogosult a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait az alábbi módokon:
  • Hatósággal szembeni bírósági jogorvoslat: Amennyiben a Hatóság nem hoz döntést a panasszal kapcsolatban, vagy 3 hónapon belül nem ad azzal kapcsolatban tájékoztatást, úgy az érintettnek lehetősége van bírósághoz fordulni.
  • Az Adatkezelővel/adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslat: A hatósági eljárástól és más eljárásoktól függetlenül bírósághoz fordulhat az érintett az Adatkezelő és az adatfeldolgozó ellen
  • Kártérítés: Vagyoni és nem vagyoni károkért az Adatkezelő felelős. Több adatkezelő/- feldolgozó egyetemlegesen felel az okozott kárért, egymás között pedig felelősségük mértékében számolnak el. Az adatfeldolgozó azonban csak akkor felel a bekövetkezett kárért, ha eltért az utasításoktól vagy vétett az adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok ellen.

8. Adatbiztonság, adatvédelmi tisztviselő

Az informatikai rendszerek működtetése során a kor technológiájának megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek biztosítják, hogy az Ügyfél adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatja az Adatkezelő az Adatfeldolgozóival szemben is, illetve csak olyan Adatfeldolgozóval alakít ki szerződéses jogviszonyt, aki a szükséges követelményeket biztosítja.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az Érintettet.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapítása alapján az Adatkezelő adatkezeléseinek jellege és volumene egyelőre nem indokolja adatvédelmi tisztviselő kinevezését. Az Adatkezelő ezen döntését fél évente felülvizsgálja és a körülmények változása esetén megváltoztatja.

Budapest, 2020. október 11.

2. számú melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozat (minta)

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett neve: ………………………………………………………………………………………….

Címzett címe: ………………………………………………………………………………………….

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére, vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja:…………………………………………………………

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe:…………………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ………………………………….

Kelt: (helyszín, időpont) ………………………………………………………………………………

TECHPOINT Webáruház – Minden jog fenntartva

Barion kártyás fizetési lehetőségek